Trường THCS Thị trấn Than Uyên được chia tách từ trường Phổ thông cơ sở Nà Cang theo quyết định số 59/QĐUB ngày 29/5/1992 của Uỷ ban nhân dân Huyện Than Uyên. Từ một ngôi trường có quy mô nhỏ, số lớp và học sinh ít, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, các lớp học hầu hết được làm từ gỗ, tường trát đất. Năm đầu chia tách, nhà trường đặt tại khu 6 thị trấn Than Uyên mới chỉ có 8 lớp học/201 học sinh với 19 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

          Năm học 1992 – 1993: Trường có 23 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 18 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 2 đồng chí; Cao đẳng 13 đồng chí; Trung cấp 07 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 03 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 10 lớp/343 học sinh. Trong đó khối 6: 3lớp/110 học sinh, Khối 7: 3 lớp/79 học sinh, Khối 8: 2 lớp/74 học sinh, khối 9: 2 lớp/80 học sinh.

           Năm học 1993 – 1994: Trường có 25 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 20 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 3 đồng chí; Cao đẳng 16 đồng chí; Trung cấp 05 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 03 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 10 lớp/355 học sinh. Trong đó khối 6: 3lớp/96 học sinh, Khối 7: 3 lớp/110 học sinh, Khối 8: 2 lớp/75 học sinh, khối 9: 2 lớp/74 học sinh.

           Năm học 1994 – 1995: Trường có 23 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 18 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 2 đồng chí; Cao đẳng 13 đồng chí; Trung cấp 07 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 06 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 9 lớp/360 học sinh. Trong đó khối 6: 3lớp/93 học sinh, Khối 7: 2 lớp/95 học sinh, Khối 8: 2 lớp/90 học sinh, khối 9: 2 lớp/82 học sinh.

            Năm học 1995 – 1996: Trường có 25 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 20 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 6 đồng chí; Cao đẳng 13 đồng chí; Trung cấp 05 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 08 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 9 lớp/339 học sinh. Trong đó khối 6: 3lớp/93 học sinh, Khối 7: 2 lớp/88 học sinh, Khối 8: 2 lớp/81 học sinh, khối 9: 2 lớp/77 học sinh.

             Năm học 1996 – 1997: Trường có 24 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 19 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 6 đồng chí; Cao đẳng 12 đồng chí; Trung cấp 05 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 08 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 10 lớp/354 học sinh. Trong đó khối 6: 3lớp/114 học sinh, Khối 7: 3 lớp/91 học sinh, Khối 8: 2 lớp/82 học sinh, khối 9: 2 lớp/67 học sinh.

               Năm học 1996 – 1997: Trường có 24 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 19 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 6 đồng chí; Cao đẳng 12 đồng chí; Trung cấp 05 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 08 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 10 lớp/354 học sinh. Trong đó khối 6: 3lớp/114 học sinh, Khối 7: 3 lớp/91 học sinh, Khối 8: 2 lớp/82 học sinh, khối 9: 2 lớp/67 học sinh.

            Năm học 1997 – 1998: Trường có 25 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 20 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 6 đồng chí; Cao đẳng 13 đồng chí; Trung cấp 05 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 09 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 10 lớp/372 học sinh. Trong đó khối 6: 2lớp/88 học sinh, Khối 7: 3 lớp/99 học sinh, Khối 8: 2 lớp/94 học sinh, khối 9: 2 lớp/91 học sinh.

              Năm học 1998 – 1999: Trường có 25 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 20 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 7 đồng chí; Cao đẳng 12 đồng chí; Trung cấp 05 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 10 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 8 lớp/287 học sinh. Trong đó khối 6: 2 lớp/110 học sinh, Khối 7: 2 lớp/87 học sinh, Khối 8: 2 lớp/94 học sinh, khối 9: 2 lớp/96 học sinh.

          Năm học 1999 – 2000: Trường có 26 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 21 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 8 đồng chí; Cao đẳng 12 đồng chí; Trung cấp 05 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 11 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 10 lớp/396 học sinh. Trong đó khối 6: 3 lớp/102 học sinh, Khối 7: 3 lớp/122 học sinh, Khối 8: 2 lớp/88 học sinh, khối 9: 2 lớp/88 học sinh.

           Năm học 2000 – 2001: Trường có 26 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 21 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 8 đồng chí; Cao đẳng 12 đồng chí; Trung cấp 05 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 12 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 10 lớp/441 học sinh. Trong đó khối 6: 3 lớp/135 học sinh, Khối 7: 2 lớp/100 học sinh, Khối 8: 3 lớp/122 học sinh, khối 9: 2 lớp/84 học sinh.

           Năm học 2001 – 2002: Trường có 28 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 22 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 10 đồng chí; Cao đẳng 12 đồng chí; Trung cấp 05 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 12 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 12 lớp/460 học sinh. Trong đó khối 6: 3 lớp/120 học sinh, Khối 7: 3 lớp/130 học sinh, Khối 8: 3 lớp/99 học sinh, khối 9: 3 lớp/111 học sinh.

           Năm học 2002 – 2003: Trường có 28 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 22 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 10 đồng chí; Cao đẳng 12 đồng chí; Trung cấp 05 đồng chí; chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 12 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 12 lớp/449 học sinh. Trong đó khối 6: 3 lớp/115 học sinh, Khối 7: 3 lớp/127 học sinh, Khối 8: 3 lớp/109 học sinh, khối 9: 3 lớp/98 học sinh.

          Năm học 2003 - 2004: Trường có 27 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 22 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 09 đồng chí; Cao đẳng: 12 đồng chí; Trung cấp: 05 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 12 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 11 lớp/431 học sinh. Trong đó: Khối 6: 2 lớp/87 học sinh, Khối 7: 3 lớp/116 học sinh, Khối 8: 3 lớp/122 học sinh, Khối 9: 3 lớp/106 học sinh.

          Năm học 2004 - 2005: Trường có 30 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 23 đồng chí; nhân viên 04 đồng chí. Trình độ Đại học: 10 đồng chí; Cao đẳng: 15 đồng chí; Trung cấp: 04 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 15 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 12 lớp/468 học sinh. Trong đó: Khối 6: 3 lớp/114 học sinh, Khối 7: 3 lớp/120 học sinh, Khối 8: 3 lớp/104 học sinh, Khối 9: 3 lớp/121 học sinh.

          Năm học 2005 - 2006: Trường có 30 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 25 đồng chí; nhân viên 04 đồng chí. Trình độ Đại học: 10 đồng chí; Cao đẳng: 15 đồng chí; Trung cấp: 04 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 12 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 12 lớp/449 học sinh. Trong đó: Khối 6: 3 lớp/110 học sinh, Khối 7: 3 lớp/113 học sinh, Khối 8: 3 lớp/123 học sinh, Khối 9: 3 lớp/103 học sinh.

         Năm học 2006 - 2007: Trường có 30 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 25 đồng chí; nhân viên 03 đồng chí. Trình độ Đại học: 12 đồng chí; Cao đẳng: 12 đồng chí; Trung cấp: 05 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 13 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 12 lớp/418 học sinh. Trong đó: Khối 6: 3 lớp/88 học sinh, Khối 7: 3 lớp/105 học sinh, Khối 8: 3 lớp/112 học sinh, Khối 9: 3 lớp/113 học sinh.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường những năm đầu thành lập

        Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Thị trấn Than Uyên những năm đầu thành lập

           Tới năm học 2007 – 2008, nhà trường chuyển đến địa điểm mới tại khu 7B thị trấn Than Uyên và được xây dựng 06 phòng học kiên cố, 01 thư viện, 01 phòng thí nghiệm thực hành hoá sinh cùng 02 phòng bán trú học sinh.

 

        Năm học 2008 - 2009: Trường có 31 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 25 đồng chí; nhân viên 05 đồng chí. Trình độ Đại học: 12 đồng chí; Cao đẳng: 14 đồng chí; Trung cấp: 04 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 17 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 12 lớp/348 học sinh. Trong đó: Khối 6: 3 lớp/82 học sinh, Khối 7: 3 lớp/83 học sinh, Khối 8: 3 lớp/87 học sinh, Khối 9: 3 lớp/96 học sinh.

           Năm học 2009 - 2010: Trường có 31 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 25 đồng chí; nhân viên 04 đồng chí. Trình độ Đại học: 11 đồng chí; Cao đẳng: 17 đồng chí; Trung cấp: 02 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 17 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 12 lớp/342 học sinh. Trong đó: Khối 6: 3 lớp/82 học sinh, Khối 7: 3 lớp/80 học sinh, Khối 8: 3 lớp/82 học sinh, Khối 9: 3 lớp/86 học sinh.

            Năm học 2010 - 2011: Trường có 31 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 25 đồng chí; nhân viên 04 đồng chí. Trình độ Đại học: 11 đồng chí; Cao đẳng: 17 đồng chí; Trung cấp: 02 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 11 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 12 lớp/323 học sinh. Trong đó: Khối 6: 3 lớp/75 học sinh, Khối 7: 3 lớp/85 học sinh, Khối 8: 3 lớp/82 học sinh, Khối 9: 3 lớp/81 học sinh.

            Năm học 2011 - 2012: Trường có 31 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 24 đồng chí; nhân viên 05 đồng chí. Trình độ Đại học: 15 đồng chí; Cao đẳng: 13 đồng chí; Trung cấp: 02 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 16 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 12 lớp/301 học sinh. Trong đó: Khối 6: 3 lớp/70 học sinh, Khối 7: 3 lớp/74 học sinh, Khối 8: 3 lớp/79 học sinh, Khối 9: 3 lớp/78 học sinh.

            Năm học 2012 - 2013: Trường có 32 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 26 đồng chí; nhân viên 04 đồng chí. Trình độ Đại học: 14 đồng chí; Cao đẳng: 13 đồng chí; Trung cấp: 03 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 19 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 12 lớp/286 học sinh. Trong đó: Khối 6: 3 lớp/84 học sinh, Khối 7: 3 lớp/69 học sinh, Khối 8: 3 lớp/69 học sinh, Khối 9: 3 lớp/64 học sinh.

            Năm học 2013 - 2014: Trường có 32 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 25 đồng chí; nhân viên 05 đồng chí. Trình độ Đại học: 11 đồng chí; Cao đẳng: 17 đồng chí; Trung cấp: 03 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 19 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 13 lớp/304 học sinh. Trong đó: Khối 6: 3 lớp/87 học sinh, Khối 7: 3 lớp/81 học sinh, Khối 8: 3 lớp/67 học sinh, Khối 9: 3 lớp/67 học sinh.

           Năm học 2014 - 2015: Trường có 33 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đồng chí; giáo viên 25 đồng chí; nhân viên 06 đồng chí. Trình độ Đại học: 22 đồng chí; Cao đẳng: 07 đồng chí; Trung cấp: 03 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 20 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 13 lớp/352 học sinh. Trong đó: Khối 6: 4 lớp/129 học sinh, Khối 7: 3 lớp/80 học sinh, Khối 8: 3 lớp/77 học sinh, Khối 9: 3 lớp/66 học sinh.

           Năm học 2015 - 2016: Trường có 36 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 03 đồng chí; giáo viên 27 đồng chí; nhân viên 06 đồng chí. Trình độ Đại học: 25 đồng chí; Cao đẳng: 07 đồng chí; Trung cấp: 03 đồng chí; Chưa qua đào tạo: 01 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 21 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 14 lớp/393 học sinh. Trong đó: Khối 6: 4 lớp/109 học sinh, Khối 7: 4 lớp/125 học sinh, Khối 8: 3 lớp/81 học sinh, Khối 9: 3 lớp/78 học sinh.

         Năm học 2016 – 2017: Trường có 37 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 28 đồng chí; nhân viên 07 đồng chí. Trình độ Đại học: 25 đồng chí; Cao đẳng: 07 đồng chí; Trung cấp 03 đồng chí; chưa qua đào tạo 02 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 19 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 15 lớp/411 học sinh. Trong đó khối 6: 4 lớp/121 học sinh, Khối 7: 4 lớp/101 học sinh, Khối 8: 4 lớp/119 học sinh, khối 9: 3 lớp/70 học sinh.

          Năm học 2017 – 2018: Trường có 35 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 26 đồng chí; nhân viên 07 đồng chí. Trình độ Đại học: 23 đồng chí; Cao đẳng: 07 đồng chí; Trung cấp 03 đồng chí; chưa qua đào tạo 02 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 17 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 15 lớp/435 học sinh. Trong đó khối 6: 4 lớp/106 học sinh, Khối 7: 4 lớp/117 học sinh, Khối 3: 4 lớp/102 học sinh, khối 9: 4 lớp/110 học sinh.

         Năm học 2018 – 2019: Trường có 35 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 26 đồng chí; nhân viên 07 đồng chí. Trình độ Đại học: 23 đồng chí; Cao đẳng: 07 đồng chí; Trung cấp 03 đồng chí; chưa qua đào tạo 02 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 18 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 14 lớp/459 học sinh. Trong đó khối 6: 4 lớp/154 học sinh, Khối 7: 3 lớp/101 học sinh, Khối 8: 4 lớp/111 học sinh, khối 9: 3 lớp/93 học sinh.

          Năm học 2019 – 2020: Trường có 35 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 26 đồng chí; nhân viên 07 đồng chí. Trình độ Đại học: 24 đồng chí; Cao đẳng: 07 đồng chí; Trung cấp 02 đồng chí; chưa qua đào tạo 02 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 20 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 15 lớp/489 học sinh. Trong đó khối 6: 4 lớp/141 học sinh, Khối 7: 4 lớp/149 học sinh, Khối 8: 3 lớp/99 học sinh, khối 9: 4 lớp/109 học sinh.

          Năm học 2020 – 2021: Trường có 35 cán bộ, giáo viên nhân viên. Trong đó: Ban Giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên 26 đồng chí; nhân viên 07 đồng chí. Trình độ Đại học: 24 đồng chí; Cao đẳng: 07 đồng chí; Trung cấp 02 đồng chí; chưa qua đào tạo 02 đồng chí. Chi bộ nhà trường: Có 20 đồng chí đảng viên. Nhà trường có tổng số 15 lớp/516 học sinh. Trong đó khối 6: 4 lớp/143 học sinh, Khối 7: 4 lớp/135 học sinh, Khối 8: 4 lớp/146 học sinh, khối 9: 3 lớp/92 học sinh.

 

         Trải qua gần 30 năm xây dựng và  phát triển với sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi của các thầy giáo, cô giáo; nhà trường đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật và được ghi nhận; nhiều thế hệ học sinh xuất sắc, trưởng thành từ mái trường này đã và đang tiếp bước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.