Từ năm học 1992 - 2000: Nhà trường liên tục đạt danh hiệu: Trường Lao động tiên tiến cấp huyện. Công đoàn nhà trường  đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh.

         Năm học: 2000 - 2001: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp huyện. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 07/22 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10 đồng chí. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đạt: 24 giải.

          Năm học: 2001 - 2002: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp huyện. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 16/22 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10 đồng chí. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đạt: 25 giải.

          Năm học: 2002 - 2003: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp huyện. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 16/23 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 11 đồng chí. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện 33 giải, cấp tỉnh đạt: 02 giải.

          Năm học: 2003 - 2004: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp huyện. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15/21 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 09 đồng chí. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 39 giải, cấp tỉnh đạt: 04 giải.

          Năm học: 2004 - 2005: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp tỉnh. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 16/21 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 09 đồng chí, cấp tỉnh 02 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 01 đồng chí, 03 đồng chí được bằng khen của UBND tỉnh. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 24 giải, cấp tỉnh đạt: 15 giải.

          Năm học: 2005 - 2006: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp tỉnh. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 17/21 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10 đồng chí, cấp tỉnh 02 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 02 đồng chí, 01 đồng chí được bằng khen của UBND tỉnh. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 34 giải, cấp tỉnh đạt: 05 giải.

          Năm học: 2006 - 2007: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp huyện. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp tỉnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 14/23 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 05 đồng chí, cấp tỉnh 01 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 05 đồng chí, 02 đồng chí được bằng khen của UBND tỉnh. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 34 giải, cấp tỉnh đạt: 10 giải.

          Năm học: 2007 - 2008: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp tỉnh. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp tỉnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 14/23 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 05 đồng chí, cấp tỉnh 01 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 05 đồng chí, 02 đồng chí được bằng khen của UBND tỉnh. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 35 giải, cấp tỉnh đạt: 05 giải.

          Năm học: 2008 - 2009: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp tỉnh. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp tỉnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15/29 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10 đồng chí, cấp tỉnh 02 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 03 đồng chí, 03 đồng chí được bằng khen của UBND tỉnh. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 54 giải, cấp tỉnh đạt: 09 giải.

          Năm học: 2009 - 2010: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp tỉnh. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp tỉnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 17/29 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10 đồng chí, cấp tỉnh 02 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 08 đồng chí, 02 đồng chí được bằng khen của UBND tỉnh. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 41 giải, cấp tỉnh đạt: 11 giải.

          Năm học: 2010 - 2011: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp tỉnh. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp tỉnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 19/29 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10 đồng chí, cấp tỉnh 02 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 08 đồng chí, 02 đồng chí được bằng khen của UBND tỉnh. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 45 giải, cấp tỉnh đạt: 13 giải.

          Năm học: 2011 - 2012: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp tỉnh được UBND tỉnh Lai châu tặng Cờ thi đua. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp tỉnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 22/32 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 11 đồng chí. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 36 giải, cấp tỉnh đạt: 08 giải.

          Năm học: 2012 - 2013: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp tỉnh được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp tỉnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 22/32 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 02 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 02 đồng chí, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 04 đồng chí. 02 đồng chí được bằng khen của UBND tỉnh. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 57 giải, cấp tỉnh đạt: 25 giải.

          Năm học: 2013 - 2014: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp tỉnh được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp tỉnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 32/34 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 02 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 05 đồng chí. 02 đồng chí được bằng khen của UBND tỉnh. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 61 giải, cấp tỉnh đạt: 18 giải.

          Năm học: 2014 - 2015: Nhà trường đạt danh hiệu: Trường tiên tiến cấp huyện. Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp tỉnh. CB, GV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 32/34 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 02 đồng chí. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 06 đồng chí. 03 đồng chí được bằng khen của UBND tỉnh. Học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 55 giải, cấp tỉnh đạt: 15 giải.

          Năm học: 2015- 2016: Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc. Được UBND huyện Than Uyên tặng giấy khen. Trường học đạt Chuẩn quốc gia.

       Năm học: 2016- 2017: Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc. Được UBND tỉnh Lai Châu tặng bằng khen. 

       Năm học: 2017- 2018: Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc. Được UBND tỉnh Lai Châu tặng cờ thi đua theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Lai Châu và Cờ thi đua của Chính phủ theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

 Năm học: 2018 - 2019: Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc. Được UBND tỉnh Lai Châu tặng Cờ thi đua theo Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của UBND tỉnh Lai Châu. Được tặng Huân chương lao động hạng 3 theo Quyết định số 1723/QĐ-CTN ngày 17/10/2019 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

       Năm học: 2019 - 2020: Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc. Được UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen.